Kuidas osaleda

../_images/listen2.jpg

Kes saab osaleda?

Lühike vastus: igaüks, kes tahab aidata Kirikut tema sinodaalsel teekonnal, otsides seda, mis on hea ja tõeline. Tegelikult juba konsultatsioonikohtumisel osalemine näitab Sinu head tahet. Kui Sa oled Kiriku peale pahane, siis oled just oodatud.

(Täpsemalt vaata nt. Vademecum, lõik 2.1 ja ED, 18)

Küsimustik

Sinodil osalemiseks palume teil osa võtta teie koguduses korraldatavast konsultatsioonikohtumisest ja teiste osalejatega põhiküsimuse üle mõtteid vahetada.

Konsultatsioonikohtumise ajal antakse teile trükitud küsimustik. See küsimustik on allalaaditavana olemas kolmes keeles:

Oma vastuse võite esitada ka vabas vormis e-kirjana otse sinoditiimile (vt. Kontakt).

Kui palutakse sinodile oma panus esitada, siis tekib loomulikult soov öelda oma arvamus teatud vastuoluliste küsimuste kohta (erakorralises vormis missa, osadus teiste konfessioonidega, abielu, lahutus, abort jms.). Arutelud niisuguste teemade üle on väärtuslikud näited, et avastada, mida sinodaalsus tähendab. Ent tuleks meeles pidada, et sinod ei ole nende teemade arutamiseks. Sinod on sinodaalsuse arutamiseks, see tähendab, kuidas õnnestub kirikul hõlmata kõiki ristitud inimesi nende eripalgelisuses meie teekonnal, kus me otsime seda, mis on hea ja tõeline.

Selleks et sinodaalsust tõeliselt kogeda, julgustame teid korraldama omaenda konsultatsioonikohtumisi, nagu järgmistes lõikudes kirjeldatud. Sinodi protsess algab, kui kohtute teiste inimestega ja väljendate oma ühist arvamust rühma aruandes. Kohtumised on õppimisprotsessi osa ja peaksid andma osalejatele tõelisi sinodaalsuse kogemusi.

Konsultatsioonikohtumised

Kohtumised võivad toimuda mitmesuguses vormis. Kogudusepreestrid kutsuvad usklikke kohtumistele oma kogudustes. Erinevad kirikugrupid või kongregatsioonid võivad korraldada konsultatsioonikohtumisi oma siseringis. Kohtumisi võivad pidada ka iseseisvad rühmad, teised kristlikud konfessioonid või ka rühmad, mis ei olegi otseselt kristlikud. Konsultatioonikohtumise võib pidada oma pere ringis. Isegi ettekavatsemata kohtumine paari sõbraga võib konsultatsioonina arvesse tulla.

Muidugi võib kohtumisi korraldada ka video teel.

Kohtumisel ei ole nõutav preestri osalemine. Igaüks võib konsultatsioonikohtumise korraldada. Soovitame teil teavitada sinoditiimi või kohalikku preestrit, kui kohtumist plaanite.

Kohtumist peaks juhtima üks inimene. Igal kohtumise juhil on oma viis, kuidas ta kohtumist läbi viib.

Tüüpiline konsultatsioonikohtumine võiks koosneda järgmistest punktidest:

  • Sissejuhatus. Osalejad peaksid aru saama, milleks nad on kokku tulnud. Projekti selgitamiseks kasutage materjale lehel Sinodist. Igal osalejal peaks olema küsitlusleht paberkujul või ekraanil.

  • Palve. Osalejad palvetavad koos, kasutades palve teksti (olemas ka küsitluslehel). Selle palve ja „aameni“ (mis tähendab „olen nõus“) kaudu olete osaduses kõigi teiste konsultatsioonikohtumistega kogu maailmas.

  • Lugege põhiküsimust ja soovi korral 10 inspiratsiooniteemat (mõlemad on olemas ka küsitluslehel).

  • Soovi korral kuulake lõiku Pühakirjast või kutsutud külalist, kes kõneleb mõnest konkreetsest teemast.

  • Soovi korral võimaldage osalejtele sisevaatluse aega: millised mälestused minus esile tulevad? Kuidas ma põhiküsimusele vastan?

  • Mõttevahetus. Jagage oma mõtteid teiste osalejatega.

  • Otsustage. Millised teie mõtted peaksid minema teie „aruandesse“, see tähendab, mida te tahate sinodil öelda. Aruanne ei pea olema mahukas. Üks lause võib olla piisav.

  • Otsustage, kes kirjutab kohtumise aruande.

Kohtumisi võib korraldada ka muus vormis. Üks erivorm on spetsiaalsed rühmad, kes koostavad ühise aruande ja esitavad selle oma panusena sinodile.

Põhiküsimus

Paavst Franciscus kutsub teid mõtisklema küsimuse üle, mis on Kiriku jaoks oluline:

Sinodaalne Kirik on evangeeliumi kuulutades ühisel teekonnal. Kuidas see ühine teekond täna teie konkreetses kirikus kulgeb? Milliseid samme kutsub Vaim meid astuma, et kasvada oma ühisel teekonnal?

Vastamiseks palume teil küsida endilt, milliseid just teie kirikus läbi elatud kogemusi põhiküsimus meelde toob.

  • Mida oli neis kogemustes rõõmsat? Millised raskusi ja takistusi oli? Milliseid haavu on need esile toonud? Mida võib nende kaudu paremini mõista?

  • Kus on neis kogemustes kuulda Vaimu häält? Mida ta meilt palub? Milliseid samme tuleks astuda? Millised edasiminemise suunad just meie kiriku jaoks avanevad?

Põhiküsimuse üle põhjalikumalt mõtisklemisel kutsume ka lugeda 10 teemat inspiratsiooniks.

Kogume päris lugusid

Aruandesse soovitame koguda päris lugusid tegelikest kogemustest. Midagi selles laadis, et „minuga juhtus päriselt selline ja selline lugu ja ma tundsin niimoodi“.

Inimeste endi räägitud tegelikud lood sinodaalsusest on tõenäoliselt kõige väärtuslikum sisend, mis Eestil sinodile anda on.

Tegelike lugude kirjutamine nõuab rohkem kannatlikust, julgust ja usaldust, kui oma arvamuse või ettepaneku sõnastamine mõnel huvipakkuval teemal. Ent tuletame sulle meelde, et sina oled ainus, kes sinu lugu kirjutada saab. Ja see on tegelikult lihtsam, kui sa ehk arvad. Ja see toob su südamesse rohkem rõõmu ja rahu.

Kohtumise aruanne

Üks konsultatsioonikohtumisel osaleja peaks võtma ülesandeks kirjutada aruanne. Ilma aruandeta on teie kohtumine – loodetavasti – väga kasulik, aga teie häält ei ole sinodil kuulda.

Aruandele ei ole peaaegu mingeid vormistusnõudeid. Et aruannet saaks arvesse võtta, on sinoditiimil vaja teada aruande koostaja nime, kohtumise toimumise aega ja kohta ning osalejate arvu ja muidugi vastuseid, mis te sinodile esitate.

Soovi korral võite kohtumisest pilte teha ja esitada need koos aruandega. Sealjuures tuleks veenduda, et osalejad nõustuvad sellega, et teie pildid võidakse avaldada meie veebilehel ja selle kaudu ka mujal.

Saatke oma aruanne e-postiga meie kontaktilehel olevale aadressile.

Tähtaeg aruannete saatmiseks on 31. märts 2022.a.

Alusta oma projekti

Üks võimalus on saata kohe pärast kohtumist aruanne, aga osalejad võivad ka otsustada moodustada projektirühma, et veel aktiivsemalt sinodi protsessis osaleda. Niisuguse projekti tulemus võib olla üksikasjalik aruanne, manifest, avalik kiri või avaldus. Julgustame seda igati ja kutsume teid üles jätkama tööd omaette rühmana.

Ka siin tuleks meeles pidada, et sinod ei ole teatud aktuaalsete teemade arutamiseks, vaid sinodaalsuse arutamiseks, s.t. kuidas kirikul õnnestub hõlmata kõiki ristitud inimesi nende eripalgelisuses.